Hoàn thiện bảng dưới đây để tích lũy thêm từ vựng tiếng anh về ngôi nhà thông minh. Nếu khó khăn hãy hỏi thêm người thân hoặc thầy cô giáo

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

1. Hoàn thiện bảng dưới đây để tích lũy thêm từ vựng tiếng anh về ngôi nhà thông minh. Nếu khó khăn hãy hỏi thêm người thân hoặc thầy cô giáo

Hoàn thiện bảng dưới đây để tích lũy thêm từ vựng tiếng anh về ngôi nhà thông minh. Nếu khó khăn hãy hỏi thêm người thân hoặc thầy cô giáo

Bài làm:

1. Ngôi nhà thông minh

2. Thiết bị

3. An ninh

4. Giải trí

5. Ánh sáng

6. Sưởi ấm

7. Năng lượng mặt trời

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021