Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Câu 3 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung đáp án chi tiết cho Câu 3 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11 - Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào?

Giải GDCD 11 bài 13 câu 3

Câu 3: Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Lấy ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em biết.

Bài làm:

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

  • Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra
  • Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.
  • Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  • Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

- Ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em biết:

  • Trong nông nghiệp, tạo ra máy cày, máy gặt, máy cấy để phục vụ sản xuất lúa nước cho bà con nông dân, giảm sức lao động tay chân.
  • Trong cuông nghiệp sáng tạo ra hệ thống lắp ráp tự động cuộn cảm.