Giải GDCD 11 bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi lý thuyết bài 13 GDCD lớp 11 cùng với phần giải đáp các câu hỏi trang 109 SGK GDCD 11 trong bài viết dưới đây.

Bác Hồ đã từng nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Thật vậy, một dân tộc mà dân trí thấp thì khó có điều kiện để tiếp thu và phát triển. Vì vậy, yếu tố con người là quan trọng, cần phải có chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa… để đưa đất nước giàu mạnh.

I. Kiến thức trọng tâm

>>> Lý thuyết GDCD 11 bài 13

II. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11

Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11

Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11

Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Lấy ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11

Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11

Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11

Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa?

Bài làm

Trách nhiệm đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa:

- Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh.

- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

Câu 8 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11

Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.

Bài làm

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

- Tôn sư trọng đạo

- Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

- Đi thưa, về gửi

- Trên kính, dưới nhường

- Tiên học lễ, hậu học văn

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Luyện tập

Câu 1: Bằng những hiểu biết của mình em hãy làm rõ câu nói sau đây của Bác Hồ: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Theo em, truyền thống dân tộc từ xưa đến nay có còn có ý nghĩa với ngày nay hay không? Giải thích vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Vì sao giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu? Nêu nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo? Trình bày rõ phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm công dân 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (P2)