Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Câu 6 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung đáp án của Câu 6 trang 109 sgk Giáo dục công dân 11 - Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Giải GDCD 11 bài 13 câu 6

Câu 6: Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em?

Bài làm:

- Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  • Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
  • Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
  • Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
  • Nâng cao hiểu biết và mực hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân…

- Ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em:

Hằng năm, nước ta diễn ra rất nhiều các lễ hội khác nhau, nhằm thể hiện nét đẹp truyền thống từ xa xưa và giữ gìn bản sắc dân tộc. Một số lễ hội điển hình như:

  • 10/3 âm lịch diễn ra ngày giỗ tổ Hùng Vương
  • 20/1 âm lịch diễn ra lễ hội Đền Qủa Sơn (Nghệ An)
  • Lễ hội chùa Hương đầu năm
  • 8/4 âm lịch diễn ra lễ hội Thánh Gióng