Khoa học xã hội 7 bài: Phiếu ôn tập 7

  • 1 Đánh giá

Giải bài Phiếu ôn tập 7 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 83. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào lược đồ dưới đây, hãy:

a. Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa trên lược đồ

b. Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào nội dung đã học hãy:

a. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ

b. Thông qua sơ đồ nên nhận xét về nhà nước thời Lê sơ so với nhà nước thời Trần

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Lập bảng thống kê về thời Lê sơ theo nội dung sau:

Lính vực

Nội dung

Quân đội và pháp luật

Kinh tế

Văn hóa

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Lập bảng theo yêu cầu dưới đây về những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa bàn

=> Xem hướng dẫn giải


  • 167 lượt xem