Nêu kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 34 - sgk lịch sử 4

Nêu kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai?

Bài làm:

Kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai là:

  • Số quân Tống bị chết quá nửa, số còn lại tinh thần suy sụp
  • Quách Qùy chập nhận giảng hòa và hạ lệnh cho quân rút lui về nước.
  • Nền độc lập của nước Đại Việt được giữ vững
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021