Soạn văn bài: Tục ngữ về con người và xã hội

  • 1 Đánh giá

Tục ngữ về con người và xã hội luôn chú ý tôn vinh giá trị con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về những phẩm chất và lối sống mà con người phải có. KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Nội dung: Tục ngữ về con người và xã hội luôn chú ý tôn vinh giá trị con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về những phẩm chất và lối sống mà con người phải có.
  • Nghệ thuật: Những câu tục ngữ về con người và xã hội sử dụng nhiều hình ảnh nhân hóa, so sánh, ẩn dụ làm tăng thêm giá trị biểu đạt. Nhiều câu tục ngữ mà có nghĩa đối lập nhưng không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 13 sgk ngữ văn 7 tập 2
Em hãy đọc kĩ văn bản và chú thích để hiểu một số câu tục ngữ và một số từ trong văn bản.
Câu 2: Trang 13 sgk ngữ văn 7 tập 2
Phân tích từng câu tục ngữ trong văn bản theo những nội dung sau:
a. Nghĩa của câu tục ngữ.
b. Giá trị kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện.
c. Nêu một số trường hợp cụ thể có thể ứng dụng câu tục ngữ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 13 sgk ngữ văn 7 tập 2
So sánh hai câu tục ngữ sau:

  • Không thầy đố mày làm nên.
  • Học thầy không tày học bạn.

Theo em, những điều răn trong hai câu tục ngữ trên mâu thuẫn với nhau hay bổ sung cho nhau? Vì sao? Em hãy nêu một vài cặp câu tục ngữ tưởng như ngược nhau nhưng lại bố sung cho nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 13 sgk ngữ văn 7 tập 2
Chứng minh và phân tích giá trị của các đặc điểm sau trong tục ngữ:

  • Diễn đạt bằng hình ảnh so sánh.
  • Diễn đạt bằng cách dùng hình ảnh ẩn dụ.
  • Từ và câu có nhiều nghĩa.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Em hãy giải thích câu tục ngữ của nhân dân ta: Lá lành đùm lá rách

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Em hãy giải thích câu tục ngữ của nhân dân ta: Không thầy đố mày làm nên

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Em hãy giải thích câu tục ngữ của nhân dân ta: Học ăn, học nói, học gói, học mở

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Em hãy giải thích câu tục ngữ của nhân dân ta: Đói cho sạch, rách cho thơm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Em hãy giải thích câu tục ngữ của nhân dân ta: Cái răng, cái tóc là góc con người

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Em hãy giải thích câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Em hãy giải thích câu tục ngữ sau: Một cây làm chẳng nên non/ Ba câu chụm lại nên hòn núi cao

=> Xem hướng dẫn giải

Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Tục ngữ về con người và xã hội "

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Tục ngữ về con người và xã hội


  • 18 lượt xem
Chủ đề liên quan