Thảo luận nhóm để tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống dưới đây

  • 1 Đánh giá

2. Thảo luận nhóm để tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống dưới đây

Khi bị các quả nawjg kéo thì lò xò ...(1)..., chiều dài của nó ...(2)... Khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo ...(3)... chiều dài tự nhiên của nó và lò xo lại có hình dạng ...(4)... Nếu móc nhiều quả nặng quá, lò xo ...(5)... hình dạng tự nhiên khi bỏ các quả nặng.

Bài làm:

(1) dãn ra/ biến dạng

(2) tăng lên

(3) trở về

(4) ban đầu/ tự nhiên

(5) không còn

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021