Trắc nghiệm địa lí 8 bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng về sông ngòi nước ta

 • A. Sông có nhiều giá trị: thủy lợi, khai thác thủy sản, phát triển thủy điện, du lịch..
 • B. Sông ngòi phân bố không đều trên khắp lãnh thổ
 • C. Một số sông đóng băng vào mùa đông
 • D. Sông ngòi có chế độ nước phân thành mùa lũ và mùa cạn

Câu 2: Nước ta có nhiều sông suối, phần lớn là:

 • A. Sông nhỏ, ngắn, dốc.
 • B. Sông dài, nhiều phù sa bồi đắp.
 • C. Thuộc loại trung bình, mạng lưới sông dày đặc.
 • D. Sông bắt nguồn từ trong nước

Câu 3: Phần lớn sông ngòi nước ta chảy theo hướng nào?

 • A. Tây bắc - đông nam.
 • B. Vòng cung.
 • C. Hướng tây - đông.
 • D. Tây bắc - đông nam và vòng cung

Câu 4: Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm:

 • A. Mạng lưới sông ngòi thưa thớt.
 • B. Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc, chủ yếu là các sông lớn.
 • C. Mạng lưới sông ngòi thưa thớt, phân bố rông khắp.
 • D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp.

Câu 5: Chế độ nước của sông ngòi nước ta:

 • A. Sông ngòi đầy nước quanh năm
 • B. Lũ vào thời kì mùa xuân.
 • C. Hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.
 • D. Sông ngòi nhiều nước nhưng càng vè hạ lưu thì lượng nước càng giảm.

Câu 6: Hồ Hòa Bình nằm trên sông nào?

 • A. Sông Mã.
 • B. Sông Hồng,
 • C. Sông Đà.
 • D. Sông Chảy.

Câu 7: Hồ Dầu Tiếng nằm trên sông nào?

 • A. Sông Ba.
 • B. Sông Sài Gòn.
 • C. Sông Đồng Nai.
 • D. Sông La Ngà.

Câu 8: Hệ thống sông không chảy theo hướng vòng cung và hướng tây bắc –đông nam của là

 • A. Sông Kì Cùng-Bằng Giang
 • B. Sông Hồng
 • C. Sông Mã
 • D. Sông Cả

Câu 9: Sông chảy theo hướng vòng cung là

 • A. Sông Chảy
 • B. Sông Mã
 • C. Sông Gâm
 • D. Sông Mê Công

Câu 10: Đỉnh lũ của sông ngòi Bắc Bộ vào tháng mấy:

 • A. Tháng 6
 • B. Tháng 7
 • C. Tháng 8
 • D. Tháng 9

Câu 11: Mùa lũ của sông ngòi Trung Bộ:

 • A. Mùa hè
 • B. Hè thu
 • C. Mùa thu
 • D. Thu đông

Câu 12: Đỉnh lũ của sông ngòi Nam Bộ vào tháng mấy:

 • A. Tháng 7
 • B. Tháng 8
 • C. Tháng 9
 • D. Tháng10

Câu 13: Lượng phù sa lớn của sông ngòi tập trung chủ yếu vào hai hệ thống sông nào của nước ta:

 • A. Sông Hồng và sông Mã
 • B. Sông Mã và sông Đồng Nai
 • C. Sông Đồng Nai và sông Mê Công
 • D. Sông Hồng và sông Mê Công

Câu 14: Sông nào có giá trị thủy điện lớn nhất ở nước ta:

 • A. Sông Mê Công
 • B. Sông Mã
 • C. Sông Cả
 • D. Sông Đà

Câu 15: Dựa vào hình 33.1. cho biết các sông nào sau đây không chảy theo hướng vòng cung


Hình 33.1 Lược đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam

 • A. Sông Lô, sông Gâm
 • B. Sông Mã, sông Cả
 • C. Sông Cầu, sông Thương
 • D. Sông Lục Nam

Câu 16: Phần lớn các sông ở nước ta ngắn và dốc vì:

 • A. Lãnh thổ hẹp, ngang.
 • B. Địa hình nhiều đồi núi.
 • C. Đồi núi lan ra sát biển.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 17: Sông nào sau đây chảy theo hướng tây bắc - đông nam?

 • A. Sông Hồng, sông Cầu.
 • B. Sông Tiền, sông Hậu.
 • C. Sông Đà, sông Ba.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 18: Sông nào chảy theo hướng đông nam - tây bắc?

 • A. Sông Lô.
 • B. Sông Kỳ Cùng
 • C. Sông Cả.
 • D. Sông Gâm

Câu 19: Sông nào chảy theo hướng đông bắc - tây nam?

 • A. Sông Xê-xan.
 • B. Sông Đồng Nai.
 • C. Sông Tiền.
 • D. Sông Hậu.

Câu 20: Các sông ở Trung Bộ Đông Trường Sơn có lũ vào các tháng nào?

 • A. Từ tháng 1 đến tháng 4.
 • B. Từ tháng 4 đến tháng 7.
 • C. Từ tháng 9 đến tháng 12.
 • D. Tất cả đều sai.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam


 • 232 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021