Trắc nghiệm địa lí 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tôn giáo ở hầu hết các nước Mi-a-ma, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia là:

 • A. Hồi giáo
 • B. Ấn Độ giáo
 • C. Phật giáo
 • D. Thiên chúa giáo

Câu 2: Quốc gia có dân số đông nhất trong khu vực là

 • A. In-đô-nê-xi-a
 • B. Việt Nam
 • C. Thái Lan
 • D. Phi-líp-pin

Câu 3: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là:

 • A. Ơ-rô-pê-ô-it
 • B. Môn-gô-lô-it
 • C. Ô-xtra-lô-it
 • D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Câu 4: Cơ cấu dân số chủ yếu ở các nước Đông Nam Á là:

 • A. Cơ cấu trẻ
 • B. Cơ cấu trung bình
 • C. Cơ cấu già
 • D. Cơ cấu ổn định

Câu 5: Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia:

 • A. 9
 • B. 10
 • C. 11
 • D. 12

Câu 6: Quốc gia có số dân đông nhất khu vực Đông Nam Á là

 • A. Việt Nam
 • B. In-đô-nê-xi-a
 • C. Thái Lan
 • D. Phi-lip-pin

Câu 7: Nước nào có diện tích nhỏ nhất trong các nước Đông Nam Á?

 • A. Bru-nây
 • B. Lào
 • C. Đông-Ti-mo
 • D. Xin-ga-po

Câu 8: Nước nào có diện tích lớn nhất Đông Nam Á?

 • A. In-đô-nê-xi-a
 • B. Thái Lan
 • C. Mi- An-ma
 • D. Ma-lai-xi-a

Câu 9: Quốc gia duy nhất không giáp biển ở Đông Nam Á là

 • A. Thái Lan
 • B. Cam-pu-chia
 • C. Việt Nam
 • D. Lào

Câu 10: Đa số người Thái Lan theo tôn giáo

 • A. Hồi giáo
 • B. Ki-tô-giáo
 • C. Ấn Độ giáo
 • D. Phật giáo

Câu 11: Đa số người In-đô-nê-xi-a theo tôn giáo

 • A. Hồi giáo
 • B. Ki-tô-giáo
 • C. Ấn Độ giáo
 • D. Phật giáo

Câu 12: Đa số người Việt Nam theo tôn giáo

 • A. Phật giáo và Hồi giáo
 • B. Ki-tô giáo và Hồi giáo
 • C. Phật giáo và Ki-tô giáo
 • D. Phật giáo và Ấn Độ giáo

Câu 13: Cho tới trước chiến tranh thế giới thứ 2, 3 nước Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam bị đế quốc nào xâm lược

 • A. Đế quốc Anh
 • B. Đế quốc Tây Ban Nha
 • C. Đế quốc Hà Lan
 • D. Đế quốc Pháp.

Câu 1 4: Trong khu vực Đông Nam Á quốc gia nào không bị đế quốc xâm lược

 • A. Việt Nam
 • B. In-đô-nê-xi-a
 • C. Thái Lan
 • D. Phi-lip-pin
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á


 • 57 lượt xem