Trắc nghiệm địa lí 8 bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Số đô thị hơn 8 triệu dân của Ấn Độ là :

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 2: Quốc gia phát triển nhất Nam Á là

 • A. Ấn Độ
 • B. Nê-pan
 • C. Băng-la-det
 • D. Pa-kit-tan

Câu 3: Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là

 • A. Dịch vụ
 • B. Công nghiệp
 • C. Nông nghiệp
 • D. Khai thác dầu mỏ

Câu 4: Dựa vào bảng 11.1, cho biết khu vực nào đông dân thứ hai ở châu Á?

 • A. Trung Á.
 • B. Nam Á.
 • C. Đông Nam Á.
 • D. Tây Nam Á.

Câu 5: Quan sát hình 11.1, các đô thị nào có số dân trên 8 triệu?

 • A. Ca-ra-si, Mum-bai.
 • B. Niu Đê-li, Côn-ca-ta.
 • C. Tất cả đều sai.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 6: Nam Á là khu vực đông dân thứ mấy của châu Á

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 7: Trước đây các nước Nam Á bị đế quốc nào xâm chiếm

 • A. Đế quốc Pháp
 • B. Đế quốc Mĩ
 • C. Đế quốc Anh
 • D. Đế quốc Tây Ban Nha

Câu 8: Năm bao nhiêu, các nước Nam Á giành được độc lập và tiến ahnhf xây dựng nền kinh tế tự chủ.

 • A. 1945
 • B. 1946
 • C. 1947
 • D. 1948

Câu 9: Nguyên nhân làm cho tình hình chính trị- xã hội trong khu vực thiếu ổn định?

 • A. Do bị đế quốc đô hộ kéo dài.
 • B. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các dân tộc.
 • C. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các tôn giáo.
 • D. Cả 3 nguyên nhân trên.

Câu 10: Ngày nay, về giá trị sản lượng công nghiệp, Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới

 • A. 7
 • B. 8
 • C. 9
 • D. 10

Câu 11: Nam Á có bao nhiêu quốc gia:

 • A. 7
 • B. 8
 • C. 9
 • D. 10

Câu 12: Khu vực Nam Á là khu vực tập trung dân cư đông đúc với mật độ dân số:

 • A. Trung bình trên thế giới.
 • B. Khá cao trên thế giới,
 • C. Lớn nhất thế giới.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 13: Nam Á là nơi phát sinh ra hai tôn giáo lớn nào

 • A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
 • B. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo
 • C. Ấn Độ giáo và Phật giáo
 • D. Phật giáo và Hồi giáo

Câu 14: Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào

 • A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
 • B. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo
 • C. Ấn Độ giáo và Phật giáo
 • D. Phật giáo và Hồi giáo

Câu 15: Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?

 • A. Ấn Độ.
 • B. Pa-ki-xtan.
 • C. Băng-la-đét.
 • D. Nê-pan.

Câu 16: Các nước Nam Á có nền kinh tế:

 • A. Chậm phát triển.
 • B. Đang phát triển,
 • C. Khá phát triển.
 • D. Rất phát triển.

Câu 17: Quốc gia nào ở Nam Á có nền kinh tế phát triển nhất?

 • A. Pa-ki-xtan
 • B. Băng-la-đét.
 • C. Ấn Độ.
 • D. Nê-pan.

Câu 18: Những trở ngại lớn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của các nước Nam Á là:

 • A. Dân cư phân bố không đều.
 • B. Mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo trong khu vực.
 • C. Quá trình đô hộ kéo dài gần 200 năm của đế quốc Anh.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ:

 • A. Giảm giá trị tương đối ngành nông nghiệp.
 • B. Tăng giá trị công nghiệp và dịch vụ.
 • C. Tất cả đều đúng
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 20: Giá trị sản lượng công nghiệp của Ấn Độ đứng hàng thu mấy trên thế giới?

 • A. 6
 • B. 8
 • C. 10
 • D. 12
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á


 • 58 lượt xem