Trắc nghiệm vật lí 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn phát biểu không đúng khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.

 • A. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
 • B. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật.
 • C. Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.
 • D. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương.

Câu 2: Ảnh ảo là gì?

 • A. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn
 • B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn luôn hứng được trên màn chắn
 • C. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng song song với màn chắn
 • D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể hứng được trên màn chắn

Câu 3: Khi nhìn xuống vũng nước, một học sinh thấy ảnh của một cột điện ở xa. Câu giải thích nào sau đây là đúng?

 • A. Vì mặt nước đóng vai trò là một gương phẳng
 • B. Vì mặt nước có thể hấp thụ ánh sáng
 • C. Vì mặt nước có thể truyền được hình ảnh
 • D. Vì một lí do khác

Câu 4: Câu nào trong những câu dưới đây là đúng?

 • A. Ảnh của một vật qua gương phẳng lớn hơn vật
 • B. Ảnh của một vật qua gương phẳng nhỏ hơn vật
 • C. Dùng màn chắn có thể hứng được ảnh của một vật qua gương phẳng
 • D. Ảnh của một vật qua gương phẳng lớn bằng vật

Câu 5: Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d’. So sánh d và d’

 • A. d = d’
 • B. d > d’
 • C. d < d’
 • D. Không so sánh được vì ảnh là ảo, vật là thật.

Câu 6: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng?

 • A. Hứng được trên màn hình và lớn bằng vật
 • B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật
 • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • D. Hứng được được trên màn và lớn hơn vật

Câu 7: Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 600. Hãy tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.

 • A. 200
 • B. 450
 • C. 600
 • D. 300

Câu 8: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

 • A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • B. Không hứng được trên màn
 • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 9: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật
 • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
 • D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng.

Khi soi gương, ta thấy

 • A. Ảnh thật ở sau gương
 • B. Ảnh ảo ở sau gương
 • C. Ảnh thật ở trước gương
 • D. Ảnh ảo ở trước gương

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng.

Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là:

 • A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật
 • B. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương
 • C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương
 • D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5 vật lí 7: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng


 • 74 lượt xem