[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương trang 31 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ

Câu 1 (Trang 32 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) = $\frac{-7}{11}$ ; $\frac{8}{-11}$ = $\frac{-8}{11}$

Do -7 > -8 nên > $\frac{-8}{11}$. Vậy $\frac{7}{-11}$ > $\frac{8}{-11}$

b) = $\frac{-5 . 4}{3 . 4}$ = $\frac{-20}{12}$

= $\frac{-5}{4}$ = $\frac{-5 . 3}{3 . 4}$ = $\frac{-15}{12}$

Do -20 < -15 nên < $\frac{-15}{12}$. Vậy $\frac{-5}{3}$ < $\frac{5}{-4}$

II. HỖN SỐ DƯƠNG

Câu 2 (Trang 33 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) = $\frac{4 . 3 + 2}{3}$ = $\frac{4 . 3}{3}$ + $\frac{2}{3}$ = $\frac{12}{3}$ + $\frac{2}{3}$ =$4\frac{2}{3}$

= $\frac{7 . 3 + 1}{7}$ = $\frac{7 . 3}{7}$ + $\frac{1}{7}$ = $\frac{21}{7}$ + $\frac{1}{7}$ = $3\frac{1}{7}$

b) = 2 + $\frac{3}{4}$ = $\frac{2 . 4}{4}$ + $\frac{3}{4}$ = $\frac{8 + 3}{4}$ = $\frac{11}{4}$

= 5 + $\frac{1}{6}$ = $\frac{5 . 6}{6}$ + $\frac{1}{6}$ = $\frac{30 + 1}{6}$ = $\frac{31}{6}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 (Trang 33 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

So sánh:

a) và $\frac{1}{3}$

b) và $\frac{4}{-7}$

c) và $\frac{7}{-10}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 33 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Viết các phân số sau theo thứu tự tăng dần:

a) ; $\frac{-1}{2}$; $\frac{2}{7}$

b) ; $\frac{-7}{3}$; $\frac{-11}{4}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 33 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên.

a) Hỏi bạn Hà dành thời gian cho hoạt động nào nhiều nhất? Ít nhất?

b) Hãy sắp xếp các số trên hình vẽ theo thứ tự giảm dần.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 33 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) Viết các số đo thời gian dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ:

2 giờ 15 phút; 10 giờ 20 phút

b) Viết các số đo điện tích sau dưới dạng hỗ số với đơn vị là hect-ta (biết 1h ha = 100 a):

1 ha 7 a; 3 ha 50 a

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 33 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Chọn số thích hợp cho [?]:

a) < $\frac{[?]}{15}$ < $\frac{[?]}{15}$ < $\frac{-8}{15}$

a) < $\frac{[?]}{36}$ < $\frac{[?]}{18}$ < $\frac{-1}{4}$

c) > $\frac{[?]}{-12}$ > $\frac{[?]}{-12}$ > $\frac{7}{-12}$

d) > $\frac{-1}{[?]}$ > $\frac{-1}{[?]}$ > $\frac{1}{7}$

=> Xem hướng dẫn giải


  • 101 lượt xem