[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân trang 48 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. SỐ ĐỐI CỦA SỐ THẬP PHÂN

Câu 1 (Trang 48 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều )

Số đối của 12,49 là -12,49

Số đối của - 10,25 là 10,25

II. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ SỐ THẬP PHÂN

Câu 2 (Trang 49 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều)

(- 16,5) + 1,5 = - 15

Câu 3 (Trang 49 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều)

89,45 + (- 3,28) + 0,55 + (- 6,72) = 89,45 + 0,55 - ( 3,28 + 6,72 ) = 90 - 10 = 80

Câu 4 (Trang 49 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều))

(-14,25) - (- 9,2) = (- 14,25) + 9, 2 = - 5,05

Câu 5 (Trang 50 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều)

19,32 + 10,68 - 8,63 - 11,37 = (19,32 + 10,68) - (8,63 + 11,37) = 30 + 20 = 50

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 51 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Tính:

a) 324,82 + 312,25

b) (- 12,07) + (- 5,79)

c) (- 41,29) - 15,34

d) (- 22,65) - (- 1,12)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 51 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tính một cách hợp lí:

a) 29,42 + 20,58 - 34,23 + (- 25,77)

b) (- 212,49) - (87,51 - 99,9)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 51 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Bạn Nam cao 1,57 m, bạn Linh cao 1,53 m, bạn Loan cao 1,49 m.

a) Trong ba bạn đố, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

b) Chiều cao của bạn bao nhất hơn bạn thấp nhất là bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 51 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Bác Đồng cưa ba thanh gỗ: thanh gỗ thứ nhất dài 1,85 m, thanh thứ hai dài hơn thanh thứ nhất 10 cm. Độ dài thanh gỗ thứ ba ngắn hơn tổn độ dài hai thanh gỗ đầu tiên là 1,35 m. Thanh gỗ thứ ba mà bác Đồng đã cưa dài bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 51 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tính chu vi của mỗi hình sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 51 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Dùng máy tính cầm tay để tính:

16,293 + (- 5,973)

(- 35,78) - (- 18,423)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 121 lượt xem