[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia phân số

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 4: Phép nhân, phép chia phân số trang 40 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

Câu 1 (Trang 40 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) . $\frac{25}{12}$ = $\frac{(-9) . 25}{10 . 12}$ = $\frac{-225}{120}$ = $\frac{(-225) : 15}{120 : 15}$ = $\frac{-15}{8}$

b) ( ) . $\frac{-12}{5}$ = $\frac{(-3) . (-12)}{8 . 5}$ = $\frac{36}{40}$ = $\frac{9}{10}$

Câu 2 (Trang 41 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) 8 . = $\frac{8 . (-5)}{6}$ = $\frac{-40}{6}$ = $\frac{-20}{3}$

b) . (-14) = $\frac{5 . (-14)}{21}$ = $\frac{-70}{21}$ = $\frac{-10}{3}$

Câu 3 (Trang 41 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

. ( $\frac{14}{15}$ - $\frac{-7}{9}$ ) = . ( $\frac{14 . 3}{15 . 3}$ - $\frac{(-7) . 5}{9 . 5}$ ) = . ( $\frac{42}{45}$ - $\frac{ (-35)}{45}$ ) = $\frac{(-9)}{7}$ . $\frac{77}{45}$ = $\frac{-11}{5}$

II. PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Hoạt động 3 (Trang 41 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Phân số có tử và mẫu lần lượt là mẫu và tử của phân số là: $\frac{2}{3}$

Câu 4 (Trang 42 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) ; b) $\frac{-17}{7}$

Câu 5 (Trang 42 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) : $\frac{8}{3}$ = . $\frac{3}{8}$ = $\frac{(-9) . 3}{5 . 8}$ = $\frac{-27}{40}$

b) : (-5) = $\frac{(-7) . (-5) }{9}$ = $\frac{35}{9}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính tích và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) . $\frac{12}{35}$

b) ( ) . $\frac{-6}{35}$

c) (- 7) .

d) . (- 6)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tìm số thích hợp cho [?] :

a) . $\frac{[?]}{4}$ = $\frac{1}{2}$

b) . $\frac{5}{8}$ = $\frac{-5}{12}$

c) . $\frac{3}{[?]}$ = $\frac{1}{4}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau:

a) b) - $\frac{21}{13}$ c) $\frac{1}{-9}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính thương và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) : ( $\frac{- 2}{3}$ )

b) ( - ) : ( - $\frac{5}{6}$ )

c) (- 15) :

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tìm số thích hợp cho [?]

a) : $\frac{[?]}{8}$ = $\frac{3}{4}$

b) : $\frac{- 3}{[?]}$ = $\frac{- 1}{15}$

c) : $\frac{- 4}{9}$ = $\frac{- 3}{16}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tìm x, biết:

a) . x - $\frac{2}{3}$ = $\frac{1}{5}$

b) + $\frac{5}{7}$ : x = $\frac{1}{6}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) : ( $\frac{27}{8}$ + $\frac{11}{2}$ )

b) . $\frac{1}{4^{2}}$ . 3 + ( $\frac{8}{15}$ - $\frac{69}{60}$ . $\frac{5}{23}$ ) : $\frac{51}{54}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Chim ruồi ong hiện là loài chim bé nhỏ nhất trên Trái Đất với chiều dài chỉ khoảng 5 cm. Chim ruồi "khổng lồ" ở Nam Mỹ là thành viên lớn nhất của gia đình chim ruồi trên thế giới, nó dài gấp lần chim ruồi ong. Tính chiều dài của chim ruồi "khổng lồ" ở Nam Mỹ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 87 lượt xem