Câu 1: Trang 28 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 28 sgk GDQP- AN lớp 12

Trình bày nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Bài làm:

Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân:

* Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân:

  • Trong hoà bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  • Trong chiến tranh, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân.
  • Thường xuyên ngăn chặn, đánh bại mọi âm mưu và hành động “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

* Nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân

  • Giữ vừng sự ổn định và phát triển của mọi hoạt động, mọi ngành, mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội trên cả nước,
  • Đấu tranh chống lại các hành động gây rối, phá hoại, lật đỗ chế độ của các thẻ lực phán động, thù dịch trong nước cũng như các tội phạm khác để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bao vệ chính quyền của nhân dân.
  • Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ những thành quả chung của xã hội và tính mạng, tài sản của mỗi gia đình và công dân.
  • 248 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021