Câu 4: Trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi nào?

Bài làm:

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi:

a) Nghĩa vụ, trách nhiệm :

+ Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng,

+ Nhà nước, điều lệnh công an, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên.

+ Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

+ Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của dân, vì dân phục vụ

+ Luôn học tập nâng cao trình độ mọi mặt ; rèn luyện phẩm chất cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và thể lực

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp trên và cấp dưới thuộc quyền: về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền.

- Những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của dân.

+ Những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức không được làm.

b) Quyền lợi

- Có quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

- Được Nhà nước bảo đảm về chế độ chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của lực lượng vũ trang.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ được giao ; được Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện phát triển tài năng để phục vụ Công an nhân dân.

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021