Câu 4: Trang 36 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 36 sgk GDQP- AN lớp 12

Hãy nêu hệ thống công an hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Công an nhân dân Việt Nam

Bài làm:

Hệ thống công an hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Công an nhân dân Việt Nam:

a) Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

- ST quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ :

+ Sĩ quan cấp tướng có 4 bậc.

+ Sĩ quan cấp tá có 4 bậc.

+ Sĩ quan cấp uý có 4 bậc.

+ Hạ sĩ quan có 3 bậc.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật :

+ Sĩ quan cấp tá có 3 bậc.

+ Sĩ quan cấp úy có 4 bậc.

+ Hạ sĩ quan có 3 bậc.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn:

+ Hạ sĩ quan có 3 bậc.

+ Chiến sĩ có 2 bậc.

b) Công an hiệu, cấp hiệu của Công an nhân dân Việt Nam

Xem phụ lục cuối sách.

  • 147 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021