Có thể dùng dãy bit để biểu diễn chữ cái.

  • 1 Đánh giá

Luyện tập:

Có thể dùng dãy bit để biểu diễn chữ cái. Em hãy đề xuất ba dãy bit khác nhau có cùng độ dài là bốn bit để biểu diễn ba chữ cái nào đó?

Bài làm:

Trả lời:

Chữ T : 0001

Chữ H: 1000

Chữ P : 0011

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021