Có một bài thơ lục bát khá phổ biến trong các thế hệ học sinh:

  • 1 Đánh giá

1.Thuật toán trong đời sống hằng ngày

Có một bài thơ lục bát khá phổ biến trong các thế hệ học sinh:

Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra

1. Bài thơ trên cho biết cách giải quyết bài toán nào?

2. Hãy nêu lại từng bước giải toán đó, đánh số thứ tự cho các bước

Bài làm:

Trả lời

1. Cách giải quyết bài toán: Công thức tính diện tích hình thang

2. Bước 1: Đáy lớn + Đáy nhỏ

Bước 2: Lấy tống của đáy lớn và đáy nhỏ nhân với chiều cao

Bước 3: Kết quả của phép tính ở bước 2, chia cho hai = diện tích hình thang

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021