Giải câu 2 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 trang 26

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 26 sgk Toán 7 tập 2

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo)

Bài làm:

Hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h thì biểu thức tính diện tích hình thang là:

hoặc \(S=\frac{1}{2} (a + b)h \)hoặc \(S=(a + b)h \div 2\)

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021