Giải câu 43 bài 7: Đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 43: trang 43 sgk Toán 7 tập 2

Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?

Đa thứcBậc của đa thức
a. -554
b. 15-21
c. 351
d. 1-10

Bài làm:

a.

Sắp xếp lại đa thức theo lũy thừa giảm của biến ta được:

Vậy bậc của đa thức là

b.

Sắp xếp lại đa thức theo lũy thừa giảm của biến ta được:

Vậy bậc của đa thức là

c.

Sắp xếp lại đa thức theo lũy thừa giảm của biến và thu gọn ta được:

Vậy bậc của đa thức là

d.

Vậy bậc của đa thức là

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021