Giải câu 5 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 27 sgk Toán 7 tập 2

Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

a) Trong một quý lao động, người đó bảo đảm đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên được thưởng thêm m đồng ?

b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày công không phép ?

Bài làm:

a) Một quý có 3 tháng do đó trong 1 quý người đó lãnh được đồng.

Vì đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu quả cao nên trong quý người đó được hưởng thêm đồng.

Vậy trong một quý người đó được lãnh tất cả là (đồng).

b) Trong hai quý lao động (6 tháng) người đó lãnh được (đồng) tiền lương.

Người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày công không phép

Vậy trong quý lao động người đó chỉ còn lãnh được (đồng).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021