Giải câu 5 bài: Lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 68- sgk giải tích 12

a) Cho , $b=\log _{30}5$.

Hãy tính theo a, b.

b) Cho . Hãy tính $\log _{25}15$ theo c.

Bài làm:

Áp dụng công thức Lôgarit , ta được:

a)

b)

Mà theo bài ra:

<=>

=>

=>

=>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021