Giải câu 5 bài: Hàm số lũy thừa

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 61- sgk giải tích 12

Hãy so sánh các cặp số sau:

a) và $(4,3)^{7,2}$

b) và $(\frac{12}{11})^{2,3}$

c) và $(0,2)^{0,3}$

Bài làm:

a) Ta có:

=>

b) Vì

=>

c) Tương tự:

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021