Giải câu 58 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau sgk Toán 7 tập 1 Trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 58: trang 30 - sgk toán 7 tập 1

Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng ?

Bài làm:

Gọi số cây mỗi lớp 7A , 7B trồng là a, b ( a, b > 0)

Theo bài ra, ta có : <=> $\frac{a}{4}=\frac{b}{5}$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

=>

=>

Vậy số cây lớp 7A , 7B trồng được là 80 cây và 100 cây.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021