Giải câu 8 bài: Khái niệm về mặt tròn xoay

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 40 - sgk hình học 12

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O; r) và (O';r). Khoảng cách giữa hai đáy là OO' = r . Một hình nón có đỉnh là O' và có đáy là hình tròn (O;r).

a) Gọi là diện tích xung quanh của hình trụ và $S_{2}$ là diện tích xung quanh của hình nón, hãy tính tỉ số $\frac{S_{1}}{S_{2}}$.

b) Mặt xung quanh của hình nón chia khối trụ thành hai phần, hãy tính tỉ số thể tích hai phần đó.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 8 bài Khái niệm về mặt tròn xoay

Hướng dẫn giải câu 8 bài Khái niệm về mặt tròn xoay

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021