Giải vật lí 12: Bài tập 3 trang 203 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: trang 203 - sgk vật lí 12

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp ( được gọi là chu trình CNO ). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bài làm:

Gọi ? cần tìm là:

Định luật bảo toàn điện tích:

Z1 + Z2 = Z3 + Z4.

Định luật bảo toàn số nuclôn:

A1 + A2 = A3 + A4.

1.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

12 + A = 13 ⇒ A = 1

6 + Z = 7 ⇒ Z = 1

Vậylà$_{1}^{1}\textrm{H}$

2.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

13 = 13 + A ⇒ A = 0

7 = 6 + Z ⇒ Z = 1

Vậylà$_{1}^{0}\textrm{e}$

3.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

13 + A = 14 ⇒ A =1

6 + Z = 7 ⇒ Z = 1

Vậylà$_{1}^{1}\textrm{H}$

4.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

14 + A = 15 ⇒ A = 1

7 + Z =8 ⇒ Z = 1

Vậylà$_{1}^{1}\textrm{H}$

5.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

15 = 15 + A ⇒ A = 0

8 = 7 + Z ⇒ Z = 1

Vậylà$_{1}^{0}\textrm{e}$

6.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

15 + 1 = 12 + A ⇒ A = 4

7 + 1 = 6 + Z ⇒ Z = 2

Vậylà$_{2}^{4}\textrm{He}$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021