Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK Vật lí 12, trang 45: Chọn câu đúng.

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

A. cùng biên độ.

B. cùng tần số.

C. cùng pha ban đầu.

D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Theo định nghĩa hai nguồn kết hợp trong Bài 8: Giao thoa sóng, SGK Vật lí 12, (trang 42 - 45).

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021