Lời giả bài 4 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 4: Cà độc dược có 2n = 24. Có một thể đột biến trong đó cặp NST số 1 có 1 chiếc bị mất đoạn, một chiếc NST số 3 bị đảo 1 đoạn khi giảm phân nếu các NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra giao tử không mang NST đột biến có tỉ lệ?

  • Cặp thứ nhất có chiếc bình thường là A, chiếc bị đảo đoạn là a
  • Cặp NST số 3 có chiếc bình thường là B, chiếc bị đảo đoạn là b

=> Vậy thể đột biến có dạng AaBb

=> AB là giao tử không mang NST đột biến chiếm tỉ lệ là : 1/2 . 1/2 = 1/4

Mỗi cặp NST tương đồng gồm 1 chiếc bình thường và 1 chiếc bị đột biến, giảm phân tạo giao tử mang NST bình thường chiếm tỉ lệ .

Có 2 cặp như vậy nên giao tử mang tất cả các NST bình thường là 1/2 . 1/2 = 1/4

=> Tỷ lệ giao tử mang gen đột biến sẽ là 1 - 1/4 = 3/4 = 75%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021