Lời giải bài 1 chuyên đề Các dạng bài tập thường gặp về Di truyền học quần thể

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 1: Quần thể ban đầu 100% cá thể có kiểu gen dị hợp. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thành phần kiểu gen của quần thể như thế nào?

- Sau n thế hệ tự phối thành phần kiểu gen thay đổi như sau (Với n=3)

+ Tỷ lệ thể đồng hợp trội AA trong quần thể Fn là

AA = = $\frac{1- (\frac{1}{2})^{3}}{2}$ = 0,4375

+ Tỷ lệ thể dị hợp Aa trong quần thể Fn là

Aa = = $(\frac{1}{2})^{3}$ = 0,125

+ Tỷ lệ thể đồng hợp lặn aa trong quần thể Fn là

aa = = $\frac{1- (\frac{1}{2})^{3}}{2}$ = 0,4375

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021