Lời giải bài 7,8 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 7: Ở một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 6 nhóm gen liên kết. Thể một của loài này có số nhiễm sắc thể đơn trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của nguyên phân là bao nhiêu?

- Tế bào sinh dưỡng có 6 nhóm gen liên kết tức là 2n =12

- Thể một 2n - 1=11

- Kì sau nguyên phân, tế bào chưa phân chia nhưng các NST kép đã chia làm đôi, di chuyển về 2 cực của tế bào. do đó số NST thể đơn là: 11 x 2 = 22 (NST)

Bài 8: Bộ NST lưỡng bội của loài = 24. Xác định:

- Có bao nhiêu trường hợp thể 3 có thể xảy ra?

- Có bao nhiêu trường hợp thể 1 kép có thể xảy ra?

- Có bao nhiêu trường hợp đồng thời xảy ra cả 3 đột biến; thể 0, thể 1 và thể 3?

  • Nhận xét

- Thể 3 là trường hợp đột biến có liên quan đến 1 cặp NST => áp dụng công thức 1 .

- Thể 1 kép là trường hợp đột biến có liên quan đến 2 NST => áp dụng công thức 2

- Đồng thời đột biến xảy ra ở thể 0, thể 1 và thể 3 => liên quan đến 3 NST

  • Sau khi phân tích xong ta tiến hành giải các yêu cầu của bài toán.

- Số trường hợp thể 3 có thể xảy ra: 2n = 24→ n = 12

- Số trường hợp thể 1 kép có thể xảy ra: Cn2 = n(n – 1)/2 = 12.11/2 = 66

- Số trường hợp đồng thời xảy ra cả 3 đột biến: thể 0, thể 1 và thể 3: n(n – 1)(n – 2) = 12.11.10 =1320

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021