Nhận xét về sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết nơi bạn An đang sống trong các hình dưới đây? Nhận xét về sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết nơi bạn Hà đang sống trong các hình dưới đây?

  • 1 Đánh giá

1. Các mùa trong năm

  • Nhận xét về sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết nơi bạn An đang sống trong các hình dưới đây?