Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại(P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Điều kiện tự nhiên thuận lợi là yếu tố quyết định cho sự ra đời của các quốc gia cổ đại nào?

 • A. Phương Đông.
 • B. Phương Tây.
 • C. Cả phương Đông và phương Tây.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 2: Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng vào thời gian nào?

 • A. Khoảng thế ki XV - XVIII.
 • B. Khoảng thế kỉ XVI - XVII.
 • C. Khoảng thế kỉ XVI - XVIII
 • D. Khoảng thế kỉ XVII - XIX.

Câu 3: Nguyên tắc vàng trong xã hội nguyên thủy

 • A. Cùng nhau tìm kiếm thức ăn
 • B. Hợp tác lao động
 • C. Sự công bằng bình đẳng
 • D. Những người có chức phận, người cao tuổi được hưởng phần nhiều sản phẩm làm ra

Câu 4: Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện ở

 • A. Ai Cập, Lưỡng Hà
 • B. Ấn Độ, Trung Quốc
 • C. Hi Lạp, Rôma
 • D. Gồm cả A, B và C

Câu 5: Chế độ phong kiến phương Tây suy vong vào thời gian nào?

 • A. Thể kỉ XV - XVII
 • B. Thế kỉ XVI - XVII
 • C. Thể kỉ XVII - XVIII.
 • D. Thế kỉ XVI - XVIII

Câu 6: Đồ đá cũ sơ kì gắn liền với

 • A. Vượn cổ
 • B. Người tối cổ
 • C. Người tinh khôn
 • D. Đá mới

Câu 7: ở các quốc gia phương Đông, ngành kinh tế đóng vai trò chủ đạo

 • A. Thủ công nghiệp
 • B. Thương nghiệp
 • C. Nông nghiệp
 • D. Chăn nuôi

Câu 8: Tầng lớp đóng vai trò chủ yếu trong sản xuất ở phương Đông cổ đại là

 • A. Quý tộc
 • B. Nông dân công xã
 • C. Nô lệ
 • D. Thợ thủ cônG

Câu 9: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội chiếm nô ở phương Tây là tầng lớp nào?

 • A. Thợ thủ công.
 • B. Công nhân.
 • C. Nô lệ.
 • D. Nông nô.

Câu 10: Nhà nước cổ đại phương Đông là

 • A. Nhà nước độc tài chuyên chế
 • B. Nhà nước chiếm hữu nô lệ
 • C. Nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại
 • D. Nhà nước dân chủ chủ nô

Câu 11: Giai cấp đóng vai trò chủ đạo trong nền sản xuất xã hội ở phương Tây là

 • A. Chủ nô
 • B. Nô lệ
 • C. Dân tự do
 • D. Kiều dân

Câu 12: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phương Đông là tầng lớp nào?

 • A. Nô lệ.
 • B. Nông nô.
 • C. Nông dân tự canh.
 • D. Nông dân công xã.

Câu 13: Giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là

 • A. Quý tộc, địa chủ
 • B. Quý tộc, nông dân công xã
 • C. Địa chủ, nông dân lĩnh canh
 • D. Địa chủ, nông dân tự canh

Câu 14: Chế độ phong kiến phương Đông ra đời sớm nhưng kết thúc muộn hơn các nước phương Tây. Đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 15: Đặc điểm của chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu là

 • A. Chế độ phong kiến tập quyền
 • B. Chế độ phong kiến phân quyền
 • C. Chế độ quân chủ chuyên chế
 • D. Chế độ thần quyền

Câu 16: Ngành kinh tế chủ yếu trong xã hội cổ đại phương Đông là gì?

 • A. Thủ công nghiệp.
 • B. Thương nghiệp.
 • C. Nông nghiệp.
 • D. Tất cả các ngành trên.

Câu 17: Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu là

 • A. Thành thị
 • B. Bang
 • C. Lãnh địa phong kiến
 • D. Vương quốc

Câu 18: Hình thức đấu tranh của giai cấp tư sản trong buổi đầu chống chế độ phong kiến là

 • A. Đấu tranh đòi tự do phát triển kinh tế
 • B. Đấu tranh đòi quyền lợi về chính trị
 • C. Đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng
 • D. Làm cách mạng để lật đổ chế độ phong kiến
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại (P2)
 • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 10