Trong các thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?

  • 1 Đánh giá

5. Trong các thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?

a. Vào sinh ra tử

b. Cày sâu cuốc bẫm

c. Gan vàng dạ sắt

d. Nhường cơm sẻ áo

e. Chân lấm tay bùn

Bài làm:

Những thành ngữ nói về lòng dũng cảm là:

a. Vào sinh ra tử

c. Gan vàng dạ sắt

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021