Write about what you use English for in your daily life Viết về việc sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày

Nội dung
  • 3 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo những bài mẫu, đáp án cho đề bài Write about what you use English for in your daily life.

a Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life. (Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày)

Writing a paragraph about the uses of English in everyday life - số 1

I use English for different purposes in my daily life. Firstly, English helps me to communicate with people all over the world. I have made friends with some students from the UK and Australia. I use English to chat with them about many things. Secondly, English helps me to get information and improve my knowledge. Because almost any information is available in English, it is easy for me to get access to all source of information with my English. Finally, English is useful when I want to go abroad to study. A lot of schools and universities in different countries provide scholarships and courses in English. I am learning English hard to get an IELTS score of 6. 5 so that next year I can go to Australia to study. In conclusion, English is useful for me in various ways.

Nội dung dịch

Tôi sử dụng tiếng Anh cho các mục đích khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Thứ nhất, tiếng Anh giúp tôi giao tiếp với mọi người trên thế giới. Tôi đã kết bạn với một số sinh viên đến từ Anh và Úc. Tôi sử dụng tiếng Anh để trò chuyện với họ về nhiều thứ. Thứ hai, tiếng Anh giúp tôi tiếp thu thông tin và nâng cao kiến ​​thức. Bởi vì hầu hết mọi thông tin đều có sẵn bằng tiếng Anh, tôi rất dễ dàng tiếp cận với tất cả các nguồn thông tin bằng tiếng Anh của mình. Cuối cùng, tiếng Anh rất hữu ích khi tôi muốn ra nước ngoài học tập. Rất nhiều trường học và trường đại học ở các quốc gia khác nhau cung cấp học bổng và các khóa học bằng tiếng Anh. Em đang chăm chỉ học tiếng Anh để đạt điểm IELTS 6. 5 để năm sau có thể sang Úc du học. Tóm lại, tiếng Anh hữu ích đối với tôi theo nhiều cách khác nhau.

Writing a paragraph about the uses of English in everyday life - số 2

It’s undeniable the English is the most popular language in the world. I am good at English and use it every day. First of all, I write emails in English to send cover letters or scholarship application to international organizations or universities. Besides, If I have free time, I go to Hoan Kiem lake and talk with foreign tourists in English to exchange cultures, improve my speaking skill and expand my knowledge. Traveling abroad is one of my hobbies. I used to go to China, Indonesia and Malaysia, most of the time I spoke English with my companions or the volunteers in those countries. Sometimes, I met local people there but actually they can’t speak English. Fortunately, supporters here helped me to translate and convey my ideas. And last but not least, understanding English, I can read English news, books or movies. Thanks to English, I can see the world outside.

Dịch

Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Tôi giỏi tiếng Anh và sử dụng nó hàng ngày. Trước hết,, tôi viết thư điện tử bằng tiếng Anh để gửi thư xin việc hoặc nộp học bổng cho các tổ chức quốc tế hoặc các trường đại học. Bên cạnh đó, khi rảnh rỗi, tôi thường đến hồ Hoàn Kiếm và nói chuyện với các du khách nước ngoài để trao đổi văn hóa, cải thiện kĩ năng nói tiếng Anh và mở rộng hiểu biết. Đi du lịch cũng là một sở thích của tôi. Tôi từng đến Trung Quôc, Indonesia và Malaysia, hầu hết thời gian tôi đều nói tiếng Anh với các bạn đồng hành hay các bạn tình nguyện viên ở đó. Đôi khi tôi gặp người bản địa ở quốc gia đó, thực sự thì họ không biết tiếng Anh. Thật may mắn, những người hỗ trợ đã giúp tôi dịch và truyền đạt ý tưởng của tôi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hiểu được tiếng Anh, tôi có thể đọc tin tức, sách, phim ảnh bằng tiếng Anh. Nhờ tiếng Anh, tôi đã có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Writing a paragraph about the uses of English in everyday life - số 3

English is the most popular language in the world. I am good at English and use it everyday. I can write email in English to send cover letters or submit scholarships to international organizations or universities. Besides, when I have free time, I often go to tourist resorts to get acquainted and talk with foreign tourists to exchange cultures, improve my English speaking skills and expand my understanding. Traveling is also a hobby of mine. I've been to China, Indonesia and Malaysia, most of the time I speak English with my companions or the volunteers there. Sometimes I meet natives in that country, they don't really speak English. Fortunately, the supporters helped me translate and convey my ideas. Last but not least, understand English, I can read news, books, movies in English. Thanks to English, I was able to see the outside world.

Hướng dẫn dịch

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Tôi giỏi tiếng Anh và sử dụng nó hàng ngày. Tôi có thể viết email bằng tiếng Anh để gửi thư xin việc hoặc nộp học bổng cho các tổ chức quốc tế hoặc trường đại học. Bên cạnh đó, khi rảnh rỗi, tôi thường đến các khu du lịch để làm quen, trò chuyện với du khách nước ngoài để giao lưu văn hóa, trau dồi khả năng nói tiếng Anh và mở mang tầm hiểu biết. Đi du lịch cũng là một sở thích của tôi. Tôi đã đến Trung Quốc, Indonesia và Malaysia, phần lớn thời gian tôi nói tiếng Anh với những người bạn đồng hành của mình hoặc các tình nguyện viên ở đó. Đôi khi tôi gặp những người bản xứ ở đất nước đó, họ không thực sự nói tiếng Anh. May mắn thay, những người hỗ trợ đã giúp tôi dịch và truyền đạt ý tưởng của mình. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hiểu tiếng Anh, tôi có thể đọc tin tức, sách báo, phim ảnh bằng tiếng Anh. Nhờ có tiếng Anh, tôi đã có thể nhìn ra thế giới bên ngoài.