Bài 1: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

3. Cấu trúc tuần tự

Luyện tập

Bài 1: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Vì sao?

1. Chương trình máy tính là một bản tường thuật các việc máy tính cần làm

2. Chương trình máy tính là một bản môt tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình

3. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi không có bước nào giống bước nào

4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong mô tả thuật toán

Bài 2: Em hãy mô tả thuật toán tính diện tích hình tròn khi biết chu vi của nó

Bài làm:

Trả lời

Bài 1:

1. Chương trình máy tính là một bản tường thuật các việc máy tính cần làm

=> Sai, chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình

2. Chương trình máy tính là một bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình

=> Đúng

3. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi không có bước nào giống bước nào

=> Đúng

4. Thuật toáncó cấu trúc tuần tự khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong mô tả thuật toán

=> Đúng

Bài 2: Thuật toán tính diện tích hình tròn:

Bước 1: gọi C là chu vi, r là bán kính hình tròn

Bước 2: Tìm bán kính hình tròn r = C : 2 : π ( dựa theo công thức C = r * 2π)

Bước 3: Tính diện tích hình tròn, gọi A là diện tích hình tròn, ta có A = π .r2

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021