Choose one of the following limited natural resources to write three paragraphs similar to those in 2 Writing Skills 2 Unit 9 lớp 10 Preserving the environment| Viết về tài nguyên thiên nhiên bằng tiếng Anh lớp 10

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Đoạn văn tiếng Anh về một tài nguyên thiên nhiên có hạn

Choose one of the following limited natural resources to write three paragraphs similar to those in 2 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn trả lời câu hỏi chi tiết, giúp các em nắm bài tốt hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

4. Choose one of the following limited natural resources to write three paragraphs similar to those in 2: paragraph 1 to introduce the type of pollution, paragraph 2 to give some practical advice and paragraph 3 to conclude. (Chọn một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn sau để viết 3 đoạn văn tương tự trong mục 2: đoạn 1 giới thiệu loại ô nhiễm, đoạn 2 đưa ra lời khuyên thực tế và đoạn 3 kết luận.)

1. What do you see in the picture? What does the text in the picture mean? Do you turn off the tap while you are brushing your teeth? (Bạn thấy gì trong hình? Câu trong hình có nghĩa gì? Bạn có tắt vòi nước trong khi đánh răng không?)

Giải:

 • A person isn turning off the tap while brushing teeth. It means you should save the water and use it appropriately. (Một người đang tắt vòi nước khi đang chải răng. Nó có nghĩa là bạn nên tiết kiệm nước và sử dụng nước hợp lý.)
 • Yes, I do. (Vâng, tôi có.)

2. The following paragraphs are extracts from a student's talk giving some practical advice on reducing water and electricity consumption at home. Quickly read the text and match the headings (a-d) with the paragraphs (1-4).(Các đoạn văn sau đây là phần phụ từ bài nói của học sinh về việc đưa ra lời khuyên thực tê đổ giảm việc tiêu thụ nước và điện ở nhà. Đọc nhanh bài văn và nôi những để mục (a - d) với các đoạn văn (1 - 4) cho phù hợp.)

Giải:

 • a. Your participation in environmental preservation (Việc tham gia của bạn vào việc bảo tồn môi trường) => đoạn 4
 • b. Your actions to reduce water consumption (Những hành động giảm việc tiêu thụ nước) => đoạn 3
 • c. Your actions to reduce electricity consumption (Những hành động để giảm việc tiêu thụ điện) => đoạn 2
 • d. Introducing the environmental problem (Giới thiệu những vấn đề môi trường) => đoạn d

Dịch các đoạn văn:

 1. Nước mát, sạch rất quan trọng với cuộc sông bởi vì không ai có thể sông mà không có nước. Nó là một trong những tài nguyên thiên nhiên có hạn và đáng lo ngại nhất trên hành tinh chúng ta. Nước giữ trái đất xanh và chúng ta có thể chuyển dòng nước chảy thành điện hoặc năng lượng. Thế giới hiện đại của chúng ta đã tiêu thụ nhiều nước và điện. Vì vậy, bạn có nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu nước cạn kiệt? Lời khuyên sau có thề giúp bạn giảm việc tiêu thụ nước và điện ở nhà.
 2. Khi bạn rời phòng hoặc nhà, rút phích cắm những thiết bị điện như ti vi, radio, máy tính là một cách dễ dàng đểvtiết kiệm điện bởi vì những thiết bị này vẫn tiêu thụ năng lượng mặc dù chúng đang tắt.
 3. Khi bạn sử dụng nước, bạn cũng tiêu thụ năng lượng. Tắt vòi nước cho đến khi bạn cần nước để rửa tay hoặc chải răng và giặt quần áo đầy thùng thay vì số lượng ít hơn cũng có thể giúp bạn giảm việc tiệu thụ điện và nước.
 4. Lời khuyên trên rất đơn giản và không mới. Tuy nhiên, nếu bạn theo ít nhất một trong nhưng bí quyết này, bạn có thể tự hào về việc tham gia vào bảo tồn nước, một trong những tài nguyôn thiên nhiên có giới hạn và rất quan trọng trên Trái đất.

3. Match the following sentences with the paragraphs (1-4) in 2. (Nối những câu sau với các đoạn văn (1 - 4) trong mục 2.)

Giải:

 • a. Turn the tap off until you need water to rinse your hands or brush your teeth, and wash full loads of laundry instead of smaller ones. (Tắt vòi cho đến khi bạn cần nước để rửa tay hoặc chải răng và giặt quần áo đầy thùng thay vĩ số lượng ít hơn.)
  => đoạn 3
 • b. Water is one of the limited natural resources. It can run out. (Nước là một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn. Nó có thể cạn kiệt.)
  => đoạn 1
 • c. You can be proud of your participation in the preservation of water. (Bạn có thể tự hào về việc tham gia bảo tồn môi trường.)
  => đoạn 4
 • d. Unplug the electronic devices when you leave a room or your home. (Rút phích cắm các thiết bị điộn khi bạn rời phòng hoặc nhà.)
  => đoạn 2

4. Choose one of the following limited natural resources to write three paragraphs similar to those in 2: paragraph 1 to introduce the type of pollution, paragraph 2 to give some practical advice and paragraph 3 to conclude. (Chọn một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn sau để viết 3 đoạn văn tương tự trong mục 2: đoạn 1 giới thiệu loại ô nhiễm, đoạn 2 đưa ra lời khuyên thực tế và đoạn 3 kết luận.)

Tài nguyên Thiên nhiên

Lời khuyên

Nhiên liệu hóa thạch, tài nguyên không thể tái tạo: than đá, khí tự nhiên sản sunh ra năng lượng.

Giảm việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch để lấy năng lượng

Nghiên cứu và thay thế nhiên liệu hóa thạch với các nhiên liệu có thể tái tạo khác.

Nâng cao nhận thức về các vấn đề này trong cộng đồng và trong giáo dục.

Rừng: Thu thập Các bon đi ô xít và các khí độc hại khác, giảm ô nhiễm không khí, cái nóng, lũ lụt,…

Lên kế hoạch cẩn thận việc sử dụng đất cho các mục đích cộng đồng và trong nông nghiệp; Các kế hoạch phá rừng hợp lý để thay thế cây bị chặt

Nâng cao nhận thức về các vấn đề này trong cộng đồng và trong giáo dục.

Giải:

Bài 1:

It’s a common sense that fossil fuels and non-renewable sources play a vital role in our daily life. They include oil, coal, natural gases, which produce energy and can be seen in every part of life.

However, people are using it too much and they are running out, which may make a severe energy crisis around the world. Pollutants released during burning fossil fuels cause air pollution, which affect people’s health and humans’ life. To prevent this from happening, there are some following suggestions. First and for most, reduce the amount of fossil fuels for energy by walking, cycling and using public transport instead of cars or motorbikes. Besides, don’t waste energy, turn off lights before going out or switch off appliances when you don’t use them. Secondly, scientists and government should do research and expand the use of renewable sources such as wind power, solar energy or wave energy, etc. These powers are not only sustainable but green and not produce waste. Finally, awareness should be raised among citizens, especially in education and neighborhood.

In conclusion, If people join hands to do big things, we can save the earth from destruction.

Dịch:

Đó là một điều hiển nhiênrằng nhiên liệu hóa thạch và các nguồn không tái tạo đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng bao gồm dầu, than, khí tự nhiên, sản sinh ra năng lượng và có thể được nhìn thấy trong mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Tuy nhiên, mọi người đang sử dụng nó quá nhiều và chúng đang cạn kiệt, điều này có thể gây ra khủng hoảng năng lượng trầm trọng trên toàn thế giới. Các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và cuộc sống của con người. Để tránh điều này xảy ra, có một số gợi ý. Trước hết, giảm lượng nhiên liệu hóa thạch bằng việc đi xe đạp và sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì xe ô tô hoặc xe máy. Bên cạnh đó, đừng lãng phí năng lượng, tắt đèn trước khi đi ra ngoài hoặc tắt thiết bị khi bạn không sử dụng chúng. Thứ hai, các nhà khoa học và chính phủ nên nghiên cứu và mở rộng việc sử dụng các nguồn tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời hoặc năng lượng sóng. Các năng lượng này không chỉ bền vững mà còn xanh và không thải ra khí thải. Cuối cùng, cần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt trong giáo dục và các khu dân cư.

Tóm lại, nếu mọi người chung tay với những việc lớn, chúng ta có thể cứu trái đất khỏi bị hủy diệt.

Bài 2:

Forests play an important part of life on earth. They absorb Co2 and harmful gases produced during burning fossil fuels, which reduce air pollution, heat, flood and other disasters. They are also home of a wide variety of fauna and floral.

Nontheless, nowadays, jungles’ area is decreasing because of exploitation of woods and land. So what we can do to stop them from disappearing gradually? First, build plans carefully of land use for public facilities and cultivation. Furthermore, the land that trees were cut down needs to be replaced by new plants and be taken care properly. Last but not least, government must raise awareness on the importance of trees in education, and build tree-growing campaigns across the country.

To sum up, forests must be protected to maintain the life on earth and steps must be taken to prevent further consequences.

Dịch:

Rừng đóng một phần quan trọng của cuộc sống trên trái đất. Chúng hấp thụ Co2 và các khí độc hại được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, làm giảm ô nhiễm không khí, cái nóng, lũ lụt và các thảm hoạ khác. Chúng cũng là nhà nhiều động vật và thực vật phong phú.

Tuy nhiên, ngày nay, khu rừng rậm đang giảm do khai thác gỗ và đất. Vì vậy, chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn chúng từ biến mất dần dần? Đầu tiên, xây dựng kế hoạch cẩn thận về sử dụng đất cho các cơ sở công cộng và canh tác. Hơn nữa, đất đã bị chặt cây cần phải được thay thế bằng cây mới và được chăm sóc cẩn thận. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chính phủ phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cây xanh trong giáo dục và xây dựng các chiến dịch phát triển cây trồng trên phạm vi cả nước.

Tóm lại, rừng phải được bảo vệ để duy trì cuộc sống trên trái đất và phải thực hiện các bước để ngăn ngừa hậu quả xa hơn.

Choose one of the following limited natural resources to write three paragraphs similar to those in 2 được chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Ngoài tham khảo tài liệu trên các em có thể tham khảo các môn học khác tại tài liệu học tập lớp 10 này nhé.