Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 10 mới Kế hoạch giảng dạy môn tiếng Anh lớp 10 năm 2021 - 2022

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 10 mới được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 10 mới giúp quý thầy cô lên giáo án & bài giảng môn tiếng Anh lớp 10 thí điểm của bộ GD&ĐT hiệu quả. Dưới đây là nội dung chi tiết phân phối chương trình môn tiếng Anh 10 chi tiết, mời quý thầy cô cùng tham khảo

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 10 thí điểm

HỌC KỲ I: (21 tuần x 3) = 63 tiết

Tuần

Tiết theo PPCT

Tên bài/ chủ đề

Điều chỉnh

(Giảm tải)

Chuẩn bị của GV – HS

Ghi chú

1

7

1

Introduce the programs of English 10

Lesson plan, books, handouts, projector

2

Unit 1: FAMILY LIFE

Lesson 1: Getting started

Lesson plan, books, handouts, projector

3

Unit 1: FAMILY LIFE

Lesson 2: Language

Lesson plan, books, handouts, projector

4

Unit 1: FAMILY LIFE

Lesson 3: Reading

Lesson plan, books, handouts, projector

2

5

Unit 1: FAMILY LIFE

Lesson 4: Speaking

Lesson plan, books, handouts, projector

6

Unit 1: FAMILY LIFE

Lesson 5: Listening

Lesson plan, books, handouts, projector

7

Unit 1: FAMILY LIFE

Lesson 6: Writing

Lesson plan, books, handouts, projector

3

8

Unit 1: FAMILY LIFE

Lesson 7: Communication and Culture

Lesson plan, books, handouts, projector

9

Unit 1: FAMILY LIFE

Lesson 8: Looking back and Project

Lesson plan, books, handouts, projector

10

Unit 2: YOUR BODY AND YOU

Lesson 1: Getting started

Lesson plan, books, handouts, projector

4

11

Unit 2: YOUR BODY AND YOU

Lesson 2: Language

Lesson plan, books, handouts, projector

Kiểm tra 15 phút

12

Unit 2: YOUR BODY AND YOU

Lesson 3: Reading

Lesson plan, books, handouts, projector

5

13

Unit 2: YOUR BODY AND YOU

Lesson 4: Speaking

Lesson plan, books, handouts, projector

14

Unit 2: YOUR BODY AND YOU

Lesson 5: Listening

Lesson plan, books, handouts, projector

15

Unit 2: YOUR BODY AND YOU

Lesson 6: Writing

Lesson plan, books, handouts, projector

6

16

Unit 2: YOUR BODY AND YOU

Lesson 7: Communication and Culture

Lesson plan, books, handouts, projector

17

Unit 2: YOUR BODY AND YOU

Lesson 8: Looking back and Project

Lesson plan, books, handouts, projector

18

TEST 45’

Lesson plan, paper test

7

19

TEST CORRECTION

Lesson plan, paper test

20

Unit 3: MUSIC

Lesson 1: Getting started

Lesson plan, books, handouts, projector

21

Unit 3: MUSIC

Lesson 2: Language

Lesson plan, books, handouts, projector

8

22

Unit 3: MUSIC

Lesson 3: Reading

Lesson plan, books, handouts, projector

23

Unit 3: MUSIC

Lesson 4: Speaking

Lesson plan, books, handouts, projector

24

Unit 3: MUSIC

Lesson 5: Listening

Lesson plan, books, handouts, projector

9

Kiểm tra giữa kỳ 1

10

25

Unit 3: MUSIC

Lesson 6: Writing

Lesson plan, books, handouts, projector

26

Unit 3: MUSIC

Lesson 7: Communication and Culture

Lesson plan, books, handouts, projector

27

Unit 3: MUSIC

Lesson 8: Looking back and Project

Lesson plan, books, handouts, projector

11

28

REVIEW 1: Lesson 1: Language

Lesson plan, books, handouts, projector

29

REVIEW 1: Lesson 2: Skills

Lesson plan, books, handouts, projector

30

Unit 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Lesson 1: Getting started

Lesson plan, books, handouts, projector

12

31

Unit 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Lesson 2: Language

Lesson plan, books, handouts, projector

Kiểm tra 15 phút

32

Unit 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Lesson 3: Reading

Lesson plan, books, handouts, projector

33

Unit 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Lesson 4: Speaking

Lesson plan, books, handouts, projector

13

34

Unit 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Lesson 5: Listening

Lesson plan, books, handouts, projector

35

Unit 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Lesson 6: Writing

Lesson plan, books, handouts, projector

36

Unit 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Lesson 7: Communication and Culture

Lesson plan, books, handouts, projector

14

37

Unit 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Lesson 8: Looking back and Project

Lesson plan, books, handouts, projector

38

TEST 45’

39

TEST CORRECTION

15

40

Unit 5: INVENTIONS

Lesson 1: Getting started

Lesson plan, books, handouts, projector

41

Unit 5: INVENTIONS

Lesson 2: Language

Lesson plan, books, handouts, projector

16

42

Unit 5: INVENTIONS

Lesson 3: Reading

Lesson plan, books, handouts, projector

43

Unit 5: INVENTIONS

Lesson 4: Speaking

Lesson plan, books, handouts, projector

44

Unit 5: INVENTIONS

Lesson 5: Listening

Lesson plan, books, handouts, projector

17

45

Unit 5: INVENTIONS

Lesson 6: Writing

Lesson plan, books, handouts, projector

46

REVISION

47

REVISION

18

48

1st TERM TEST

19

49

1st TERM TEST CORRECTION

50

Unit 5: INVENTIONS

Lesson 7: Communication and Culture

Lesson plan, books, handouts, projector

51

Unit 5: INVENTIONS

Lesson 8: Looking back and Project

Lesson plan, books, handouts, projector

20

52

REVIEW 2: Lesson 1: Language

Lesson plan, books, handouts, projector

53

REVIEW 2: Lesson 2: Skills

Lesson plan, books, handouts, projector

54

TEST YOURSELF

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 10 mới được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này quý thầy cô sẽ thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch soạn giáo án chi tiết cho từng bài. Ngoài việc tham khảo tài liệu trên, quý thầy cô có thể tham khảo thêm tài liệu dành cho giáo viên do Khoahoc tổng hợp này nhé.