Đề thi thử trắc nghiệm môn Sử mới nhất kì thi THPT 2017 Đề số 19

  • 1 Đánh giá

Ôn thi thôi chưa đủ mà bạn cần phải luyện đề. Bởi năm nay là năm đầu tiên Bộ giáo dục áp dụng hình thức thi trắc nghiệm đối với môn Lịch Sử. Do đó, các bạn cần phải luyện đề để nắm bắt các dạng đề, các nội dụng kiến thức có khả năng thi và các dạng câu hỏi để chủ động hơn trong kì thi sắp tới. Và dưới đây là một trong nhiều bộ đề thi môn Sử, mời các bạn học sinh cũng như các bậc phụ huynh tham khảo.

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017

BÀI THI: MÔN LỊCH SỬ

(Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Việt Nam là thành viên thứ 149 của tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào?

a. Tháng 9/1977

c. Tháng 9/1978

b. Tháng 10/1977

d. Tháng 9/1976

Câu 2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm nào?

a. Năm 1945

b. Năm 1949

c. Năm 1961

d. Năm 1964

Câu 3. Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc là:

a. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

b. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

c. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

d. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp vũ lực.

Câu 4. Hiệp hội các quôc gia Đông Nam Á thành lập vào thời gian nào?

a. Ngày 8/8/1966

c. Ngày 8/8/1967

b. Ngày 18/8/1966

d. Ngày 18/8/1967

Câu 5. Thời kì đầu sau khi giành độc lập nhóm năm ước sang lập ASEAN đã thực hiện chiến lược phát triển kinh tế:

a. Chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu

b. Chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo

c. Chiến lược cơ giới hóa nông thôn

d. Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Câu 6. Nhóm năm nước sáng lập ASEAN gồm những quốc gia nào?

a. Inđônêxia, Brunây, Philippin, Singapo, Thái Lan

b. Indonexia, Malaixia, Philippin, Singapo, Thái Lan

c. Malaixia, Mianma, Brunây, Philippin, Thái Lan

d. Philippin, Việt Nam, Malaixia, Singapo, Inđônễia

Câu 7. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với nước Đông Dương trong giai đoạn từ 1967 đến 1979 là:

a. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học

b. Đối đầu, căng thẳng

c. Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại

d. Giúp đõ nhân dân Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mĩ

Câu 8. Nhân loại đã trải qua các cuộc khoa học kĩ thuật nào?

a. Cuộc Cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và Cách mạng kĩ thuật thế kỉ XIX

b. Cuộc Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ XX

c. Cuộc Cách mạng kĩ thuật và Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX và cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX

d. Cuộc Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX và cuộc Cách mạng công nghiệp thế kỉ XX

Câu 9. Tác phẩm Đường kách mệnh là của ai?

a. Trần Phú

c. Phan Bội Châu

b. Nguyễn Ái Quốc

d. Lê Hồng Phong

Câu 10. Sau Chiến tranh thế giới II quốc gia nào ở Châu Phi giành được độc lập sớm nhất?

a. Agiêri

b. Ghinê

c. Ai Cập

d. Tuynidi

Câu 11. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam những năm 1919-1925 là:

a. Giữa nông dân với địa chủ

b. Giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Mĩ xâm lược

c. Giữa công nhân nông dân với tư sản

d. Giữa toàn thể dân tộc ta với TD Pháp và phản động tay sai

Câu 12. Trong các nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Nhật Bản có nguyên nhân nào chung?

a. Tài nguyên thiên nhiên phong phú

b. Áp dụng cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại

c. Con người được coi là vốn quý nhất

d. Giá nhập nguyên liệu từ các nước thế giới thứ 3 rẻ

Câu 13. Đến năm 2007 EU có bao nhiêu nước thành viên?

a. 10 nước

b. 25 nước

c. 27 nước

d. 29 nước

Câu 14. Điểm mới trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp ở Việt Nam là:

a. Đầu tư vốn nhiều nhất vào nông nghiệp và thương nghiệp

b. Đầu tư vốn nhiều nhất vào nông nghiệp và giao thông vận tải

c. Đầu tư vốn nhiều nhất vào nông nghiệp và công nghiệp

d. Đầu tư vốn nhiều nhất vào công nghiệp và thương nghiệp

Câu 15. Con đường tìm chân lí của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi trước là:

a. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước

b. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản

c. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác Lênin, kết hợp đường lối dân tộc với đường lối chủ nghĩa xã hội

d. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản

Câu 16. Ngày 25/12/1920 Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành ra nhập tổ chức nào?

a. Quốc tế nông dân

c. Quốc tế thứ nhất

b. Quốc tế cộng sản

d. Quốc tế thứ hai

Câu 17. Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái quốc là gì?

a. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

b. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

c. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản

d. Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

Câu 18. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lâp vào thời gian nào?

a. Tháng 6/1924

c. Tháng 6/1926

b. Tháng 6/1925

d. Tháng 6/1927

Câu 19. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 Đảng đã quyết định thành lập mặt trận nào?

a. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

b. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

c. Mặt trận Việt Minh

d. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương

Câu 20. Tác phẩm nào được Nguyễn Ái Quốc viết và xuất bản năm 1925?

a. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp

b. Báo Búa Liềm

c. Tác phẩm Chính cương vắn tắt

d. Tác phẩm Lời kêu gọi

Câu 21. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa:

a. Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân

b. Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

c. Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào yêu nước

d. Phong trào công nhân với phong trào yêu nước

Câu 22. Khối Liên minh công-nông được hình thành từ phong trào nào?

a. Từ phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930

b. Từ phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh

c. Từ phong trào cách mạng 1930-1931

d. Từ phong trào dân chủ 1936-1939

Câu 23. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc vào thời gian nào?

a. Ngày 01/05/1954

c. Ngày 05/07/1954

b. Ngày 07/05/1954

d. Ngày 08/05/1954

Câu 24. Bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định lực lượng của cách mạng Việt nam bao gồm:

a. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản và trí thức

b. Công nhân, nông dân,tư sản, trí thức

c. Công nhân, nông dân, tư sản, tiểu tư sản

d. Công nhân,nông dân, tiểu tư sản và trung tiểu địa chủ

Câu 25. Hội nghị tháng 7/1936 của Ban Chấp hành TƯ Đảng cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là:

a. Nhiệm vụ phản đế

b. Nhiệm vụ phản đế, phản phong

c. Nhiệm vụ phản phong

d. Nhiệm vụ chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

Câu 26. Ai là Tổng bí thư đầu tiên của nước ta?

a. Nguyễn Ái Quốc

c. Trần Phú

b. Lê Hồng Phong

d. Nguyễn Văn Cừ

Câu 27. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương nào đã đề ra chủ trương chuyển hướng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

a. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11/1939

b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11/1940

c. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 05/1941

d. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 07/1936

Câu 28. Những tỉnh thành nào dưới đây giành chính quyền sớm nhất trong cả nước?

a. Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội

b. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

c. Hà Tĩnh, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Nam

d. Hà Nội,Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Tĩnh

Câu 29. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ vào thời gian nào?

a. Ngày 02/09/1945

c. Ngày 30/08/1945

b. Ngày 28/08/1945

d. Ngày 25/08/1945

Câu 30. Trong các nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám nguyên nhân nào là quan trọng nhất?

a. Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn

b. Do Đảng cộng sản Đông Dương đứng đầu là Hồ Chí Minh lãnh đạo,đề ra đường lối cách mạng đúng đắn dựa trên cơ sở lí luận của chủ nghĩa Mác Lênin

c. Đảng có quá trình chuần bị trong suốt 15 năm, toàn Đảng toàn dân nhất trí đồng lòng

d. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít

Câu 31. Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn đã phải kháng chiến chống TD Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ vào thời gian nào?

a. Ngày 2/9/1945

c. Ngày 23/9/1945

b. Ngày 6 /9/1945

d. Ngày 5/10/1945

Câu 32. Ngay sau ngày 9/3/1945 Ban thường vụ Trung ương Đảng đã xác định kẻ thù của nhân dân Đông Dương là:

a. TD Pháp - Phát xít Nhật

c. TD Pháp

b. Phát xít Nhật

d. TD Pháp và phản động tay sai

Câu 33. Nội dung nào sau đây được đề cập đến trong Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946?

a. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự trị

b. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia độc lập

c. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia thống nhất

d. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong khối Liên Hiệp Pháp

Câu 34. Trong những văn kiện sau, văn kiện nào trình bày đầy đủ nhất về đường lối kháng chiến chống TD Pháp của Đảng?

a. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946

b. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban thường vụ Trung ương Đảng ngày 12/12/1946

c. Cuốn Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng bí thư Trường Chinh tháng 9/1947

d. Chỉ thị phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp

Câu 35. Thắng lợi nào của nhân dân ta đã buộc TD Pháp phải chuyển sang "đánh lâu dài"?

a. Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947

b. Chiến thắng Biên Giới thu đông 1950

c. Cuộc chiến đấu ở Hà Nội năm 1946

d. Chiến cuộc đông xuân 1953-1954

Câu 36. Chiến dịch Việt Bắc kết thúc vào thời gian nào?

a. Ngày 19/12/1945

c. Ngày 19/12/1948

b. Ngày 19/12/1947

d. Ngày 19/12/1949

Câu 37. Phương châm được đề ra trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là:

a. Đánh nhanh thắng nhanh

c. Đánh chắc tiến chắc

b. Đánh điểm diệt viện

d. Đánh lâu dài

Câu 38. Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

a. Trận đánh ở Cao Bằng

c. Trận đánh ở Thất Khê

b. Trận đánh ở Đông Khê

d. Trận đánh ở Đình Lập

Câu 39. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới II là:

a. Hòa bình, trung lập

b. Hòa bình, tích cực ủng hộ Cách mạng thế giới

c. Ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt

d. Kiên quyết chống lại chính sách gây chiến tranh của Mĩ

Câu 40. Chính phủ nước nào đã công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam sớm nhất?

a. Liên Xô

c. Cộng hòa dân chủ Đức

b. Ấn Độ

d. Trung Quốc

---------------------------HẾT-------------------------

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem