Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào? Những câu thơ nào cho biết điều đó? Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào? Em biết điều đó nhờ những câu thơ nào?

  • 1 Đánh giá

2-3. Đọc và luyện đọc

4. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào? Những câu thơ nào cho biết điều đó?

(2) Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào? Em biết điều đó nhờ những câu thơ nào?

Bài làm:

(1) Đoàn thuyền đánh cá ra khơi lúc mặt trời bắt đầu xuống núi. Câu thơ cho biết diều đó là:

"Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then, đêm sập cửa"

(2) Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc bình minh, lúc mặt trời sắp sửa nhô lên cao để chào ngày mới. Câu thơ cho biết điều đó là:

"Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời

Mặt trời đội biển nhô màu mới".

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021