Em hãy giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình hoặc một gia đình, dòng họ khác mà em biết? Em hãy vẽ một bức tranh về ước mơ của em trong tương lai để duy trì, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ?

  • 1 Đánh giá

4. Vận dụng:

• Em hãy giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình hoặc một gia đình, dòng họ khác mà em biết.

• Em hãy vẽ một bức tranh về ước mơ của em trong tương lai để duy trì, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.

Bài làm:

•Giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình hoặc một gia đình, dòng họ khác mà em biết: Giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình hoặc một gia đình, dòng họ khác mà em biết

•Em hãy vẽ một bức tranh về ước mơ của em trong tương lai để duy trì, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.

  • 240 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo