Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 60 – sgk lịch sử 4

Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long?

Bài làm:

Kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long là: Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.

  • 100 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021