Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 48 – sgk lịch sử 4

Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua ?

Bài làm:

Những sự việc trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua là:

  • Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua.
  • Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội.
  • Vua Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến.
  • Giúp việc cho vua có các bộ và các viện.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021