Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 112 116

  • 1 Đánh giá

Để biết hai tam giác có bằng nhau ta có cần thiết phải biết hết những cạnh, góc , đỉnh tương ứng bằng nhau hay không ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c). Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của hai tam giác

Tính chất:

  • Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Nếu ΔABC và ΔA’B’C’ có:

AB = A’B’

AC = A’C’

BC = B’C’

=> ΔABC = ΔA’B’C’

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 15: Trang 114 - Sgk toán7 tập 1

Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là 3cm. Sau đó đo góc của mỗi tam giác.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 18: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Xét bài toán: “ΔAMB và ΔANB có MA = MB, NA = NB (hình 71). Chứng minh rằng ."

1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán

2) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán

a) Do đó Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (giả thiết)

NA = NB (giả thiết)

c) Suy ra (2 góc tương ứng)

d)AMB và ANB có:

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 19: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Cho hình 72, chứng minh rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 20: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn tâm O cung này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A, B (1) vẽ các cung tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy (2), (3) Nối O với C. (4) Chứng minh rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý: Bài toán trên cho ta cách dùng thước và compa để vẽ tia phân giác của mỗi góc.

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 21: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Dùng thước và compa vẽ các tia phân giác của các góc A, B, C.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 22: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy và tia Am (h.74a)

Vẽ cung trong tâm O bán kính r, Cung tròn này cắt Ox,Oy theo thứ tự ở B,C

Vẽ cung tròn tâm A bán kính R, cung này cắt kia Am ở D(h.74b).

Vẽ cung tròn tâm D có bán kính bằng BC, cung tròn này cắt cung tròn tam A bán kính r ở E(h. 74c).

Chứng minh rằng

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 23: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 3cm, chúng cắt nhau ở C và D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021