Giải câu 1 bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 9 - sgk giải tích 12

Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số

a) .

b) .

c) .

d) .

Bài làm:

a) TXĐ

Ta có

Bảng biến thiên

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng và nghịch biến trong khoảng $(\frac{3}{2}, +\infty)$.

b) TXĐ .

Ta có

Bảng biến thiên

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng và nghịch biến trên khoảng (-7,1).

c) TXĐ

Ta có bảng biến thiên

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên các khoảng $(-1,0) \cup (1, +\infty)$.

d) TXĐ

Ta có bảng biến thiên

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng $(-infty,0) \cup (\frac{2}{3},+\infty)$.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021