Giải câu 1 bài: Nguyên hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 1:Trang 100 - sgk giải tích 12

Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào là nguyên hàm của hàm số còn lại?

a) và $-e^{-x}$

b) và $\sin^{2} x$

c) và $(1-\frac{4}{x})e^{x}$

Bài làm:

a)

=> là nguyên hàm của $-e^{-x}$

b)

=> là nguyên hàm của $\sin 2x$.

c)

=> là nguyên hàm của $(1-\frac{2}{x})^{2}e^{x}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021