Giải câu 2 bài: Ôn tập chương 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2:Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các tính chất của hàm lũy thừa.

Bài làm:

Tính chất của hàm lũy thừa trên khoảng

Hướng dẫn giải câu 2 bài Ôn tập chương 2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021