Giải câu 103 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán 7 tập 1 Trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 103: trang 50 sgk toán lớp 7 tập 1

Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng?

Bài làm:

Gọi số lãi được chia cho tổ 1 và tổ 2 lần lượt là x và y (x>0; y>0).

Ta có tỉ lệ: và $x+y=12 800 000$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy tổ 1 được chia 4 800 000 đồng, tổ 2 được chia 8 000 000 đồng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021