Giải câu 30 bài: Luyện tập 2 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 30 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Trên hình 90, các tam giác ABC và A'BC có cạnh chung BC = 3cm cạnh chung BC = 3cm, CA = CA' = 2cm, = \(\widehat{A'BC }\) = 300 nhưng hai tam giác đó không bằng nhau.

Tại sao ở đây không áp dụng trường hợp cạnh góc cạnh để kết luận ∆ABC = ∆A'B 'C'?

Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài làm:

Trường hợp cạnh - góc - cạnh của hai tam giác bằng nhau chỉ được áp dụng khi, góc xen giữa hai cạnh bằng nhau.

Vì vậy trong hình 90, góc không phải là góc xen giữa BC và CA, góc $\widehat{A'BC}$ không phải là góc xen giữa hai cạnh BC và CA'. Do đó không thể sử dụng trường hợp cạnh góc cạnh để kết luận ∆ABC = ∆A'B 'C' được.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021